تبلیغات
منابع و نمونه سؤالات واقعی آزمون MCHE

اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.mchetest.parsiblog.com/

نوشته شده در تاریخ جمعه 6 آذر 1388    | توسط: مهدی    |    |
نظرات() 

یک نمونه درک مطلب آزمون های گذشته MCHE

ذیلاً یک نمونه از درک مطلب های آزمون MCHE که مربوط به  آزمون های گذشته می باشد و در مجموعه موجود می باشد آورده شده است:

 

Questions 29 – 39

        For 150 years scientists have tried to determine the solar constant, the amount of

       solar energy that reaches the Earth. Yet, even in the most cloud-free regions of     the planet,

        the solar constant cannot be measured precisely. Gas molecules and dust particles in the

       atmosphere absorb and scatter sunlight and prevent some wavelengths of the light from

(5)    ever reaching the ground.

        With the advent of satellites, however, scientists have finally been able to measure the

        Sun's output without being impeded by the Earth's atmosphere. Solar Max, a satellite from

         the National Aeronautics and Space Administration (NASA), has been measuring the Sun's

          output since February 1980. Although a malfunction in the satellite's control system limited

(10)   its observation for a few years, the satellite was repaired in orbit by astronauts from the

         space shuttle in 1984. Max's observations indicate that the solar constant is not really

         constant after all.

         The satellite's instruments have detected frequent, small variations in the Sun's

(15)  energy output, generally amounting to no more than 0.05 percent of the Sun's mean

         energy output and lasting from a few days to a few weeks. Scientists believe these

         fluctuations coincide with the appearance and disappearance of large groups of sunspots

         on the Sun's disk. Sunspots are relatively dark regions on the Sun's surface that have

         strong magnetic fields and a temperature about 2,000 degrees Fahrenheit cooler than the

         rest of the Sun's surface. Particularly large fluctuations in the solar constant have coincided

(20)  with sightings of large sunspot groups. In 1980, for example, Solar Max's instruments

        registered a 0.3 percent drop in the solar energy reaching the Earth. At that time a sunspot

        group covered about 0.6 percent of the solar disk, an area 20 times larger than the Earth's

        surface.

        Long-term variations in the solar constant are more difficult to determine. Although

(25)  Solar Max's data have indicated a slow and steady decline in the Sun's output, some

        scientists have thought that the satellite's aging detectors might have become less

        sensitive over the years, thus falsely indicating a drop in the solar constant. This possibility

        was dismissed, however, by comparing Solar Max's observations with data from a similar

        instrument operating on NASA's Nimbus 7 weather satellite since 1978.

 

29. What does this passage mainly discuss?

 (A) The launching of a weather satellite

 (B) The components of the Earth's atmosphere

 (C) The measurement of variations in the solar constant

 (D) The interaction of sunlight and air Pollution

 

 

30. Why does the author mention "gas" and"dust" in line 3?

 (A) They magnify the solar constant.

 (B) They are found in varying concentrations.

 (C) Scientific equipment is ruined by gas and dust.

 (D) They interfere with accurate measurement of the solar constant.

 

31. Why is it not possible to measure the solar constant accurately without a satellite?

 (A) The Earth is too far from the Sun.

 (B) Some areas on Earth receive more solar energy than others.

 (C) There is not enough sunlight during the day.

 (D) The Earth's atmosphere interferes with the sunlight.

 

32. The word "scatter" in line 4 is closest in meaning to

 (A) emit

 (B) capture

 (C) transform

(D) disperse

 

33. The word "its" in line 10 refers to the

(A) orbit

(B) atmosphere

(C) satellite

(D) malfunction

 

34. The word "detected" in line 13 is closest in meaning to

 (A) estimated

 (B) disregarded

 (C) registered

 (D) predicted

 

35. According to the passage, scientists believe variations in the solar constant are related to

(A) sunspot activity

(B) unusual weather patterns

(C) increased levels of dust

(D) fluctuations in the Earth's temperature

 

36. The word "decline" in line 25 is closest in meaning to

(A) fall

 (B) reversal

 (C) release

 (D) fluctuation

 

37. Why did scientists think that Solar Max might be giving unreliable information?

 (A) Solar Max did not work for the first few years.

 (B) The space shuttle could not fix Solar Max's instruments.

 (C) Solar Max's instruments were getting old.

 (D) Nimbus 7 interfered with Solar Max's detectors.

 

38. The phrase "This possibility" in line 27 refers to the likelihood that the

 (A) solar constant has declined Max

 (B) Nimbus 7 satellite is older than Solar

 (C) solar constant cannot be measured

 (D) instruments are providing inaccurate data

 

39. The attempt to describe the solar constant can best be described as

 (A) an ongoing research effort

 (B) an issue that has been resolved

 (C) a question that can never be answered

 (D) historically interesting, but irrelevant to contemporary concerns

 

Answers:

29.C

30.D

31.D

32.D

33.C

34.C

35.A

36.A

37.C

38.D

39.A

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 6 آذر 1388    | توسط: مهدی    |    |
نظرات() 

سرآغاز

سلام

همه ساله تعداد زیادی از دانشجویان جهت راهیابی به دروه های دکتری تخصصی در دانشگاه های سراسر کشور و یا دانشجویان پذیرفته شده در دوره دکترا که دارای نمره زبان مشروط می باشند مقید به گذراندن امتحانات زبان انگلیسی پیشرفته از قبیل TOEFEL,IELTS,TOLIMO,MCHE و یا آزمون های ورودی دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، اصفهان و... می باشند.


یکی از معتبرترین این آزمون ها که در تمامی دانشگاه ها در سطح کشور نمره 50 به بالای آن جهت ورود به دروه دکتری قابل قبول می باشد و توسط اداره کل بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بر گزار می گردد آزمون MCHE می باشد.


با توجه به اینکه برای این آزمون منابع خاص و مشخصی وجود ندارد اکثر شرکت کنندگان برای اولین بار از موفقیت چشمگیری برخوردار نمی شوند. اما اگر با این آزمون آشنائی داشته باشید متوجه شده­اید که متن های درک مطلب و  شنیداری اغلب عیناً  تکراری هستند. و  سوالات مربوط به بخش گرامر نیز تا حد زیادی تکراری هستند .همین امر ما را بر آن داشته که تصمیم به جمع آوری متن ها با صرف وقت و هزینه بسیار کنیم تا در صورت درخواست در اختیار علاقمندان قرار گیرد.


امتحان­های دوره گذشته این ازمون نشان داده که متن های درک مطلب آزمون  اغلب از بین حدود 75 (15 سری، هر سری شامل 5 درک مطلب) که گرداوری شده می باشند و همچنین دوره های شنیداری نیز از بین مجموعه شنیداری جمع آوری شده می باشد.و سوالات بخش گرامر نیز تا حد زیادی از بین مجموعه گرد آوری شده می باشد.

نوشته شده در تاریخ جمعه 6 آذر 1388    | توسط: مهدی    |    |
نظرات()